Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden bij Damsma Solar.

Artikel 1: Algemeen

Bij de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Damsma Solar : Damsma Solar B.V. , Nijverheidsstraat 13-D , 1704 RA Heerhugowaard Handelend onder KvK-nummer 68533004.
 2. Koper: opdrachtgever c.q. Koper die een Overeenkomst met Damsma Solar sluit inzake de koop en eventuele Installatie van het Product.
 3. Partij “derden” zijn bedrijven waarmee Damsma Solar een samenwerking mee heeftgesloten en het werk aan wordt uitbesteed en zijn vanuit koper aansprakelijk te stellenen daarmee als bedrijf volledig aansprakelijk zijn voor hun te verrichtenwerkzaamheden richting koper, schade even als ook gevolgschade o.b.v. hun alg.voorwaarden.
 4. Consument: een aantal bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ziet alleen toe op de situatie waarin Koper een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In die bepalingen wordt deze partij aangeduid als Consument.
 5. Product: zonnepanelen in de ruimste zin van het woord, inclusief onder andere: omvormers, laadregelaars, accu’s, dataloggers, bekabeling en montage materiaal. Zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, waaronder ook het begrepen en het 'Doe-het-zelf-pakket' en advieswerkzaamheden.
 6. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Damsma Solar en Koper tot koop van hetProduct en eventuele Installatie daarvan.
 7. Installatie: indien tussen partijen overeengekomen de montage en aansluiting van het Product, op zo’n manier dat het in de gegeven omstandigheden een goede opbrengst kan behalen.
 8. Verwachte opbrengst: de in de Overeenkomst omschreven verwachte opbrengst, die het Product zal (kunnen) genereren. Deze verwachte opbrengst is opgemaakt o.b.v. het verleden met externe software en kan geen rechten of garantie worden afgegeven vanuit Damsma Solar bv. Deze verwachte opbrengst kan o.a. afwijken van de werkelijkheid door veranderingen in de betreffende omgeving en klimatologische omstandigheden en het onderhoud van het systeem door de klant.
 9. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tussen Damsma Solar en Koper.
 10. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij de betrokken partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen en dan uitsluitend voor de Overeenkomst waar voor deze gewijzigde afspraken zijn gemaakt.
 11. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Koper wordt, voor het geheel uitdrukkelijk uitgesloten.
 12. Koper die een Overeenkomst heeft gesloten onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later gesloten overeenkomsten.
 13. Indien een of meerdere van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd zouden mogen worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing.

Artikel 2: Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen van Damsma Solar zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door Koper is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht, dan kan Damsma Solar de opdracht beperken, uitbreiden of beëindigen; 
 2. Mondelinge afspraken binden Damsma Solar niet; 
 3. De bepalingen opgenomen in de Overeenkomst prevaleren boven de bepalingen als opgenomen in deze Algemene Voorwaarden; 
 4. Alleen Damsma Solar geldt tegenover Koper als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten; 
 5. Damsma Solar voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van Koper uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven geen rechten ontlenen. Koper vrijwaart Damsma Solar tegen aanspraken van derden dienaangaande;
 6. De Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Koper een offerte schriftelijk (e-mail en eenbericht per telefoon daaronder begrepen) en binnen de geldigheidsduur van de offerte heeft aanvaard c.q. bevestigd.
 7. Geldigheidstermijn offerte bij overeenkomst is 14 dagen mits anders in de offerte is aangegeven.
 8. Op het moment dat Damsma Solar de door Koper getekende offerte ontvangt en deze na de offerte geldigheidsdatum een overeenkomst door koper wordt getekend is de aanwezigheid dat de prijzen afwijken en word aangepast middels een nieuw voorstel.
 9. De Overeenkomst treedt in de plaats van al hetgeen tussen Damsma Solar en Koper is besproken.
 10. Een samengestelde prijsopgave verplicht Damsma Solar niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 11. Indien er akkoord is gegeven door de koper en er sprake is van een overeenkomst op de geleverde offerte dient er binnen 14 dagen een installatie datum te zijn vastgesteld i.v.m. het reserveren en bestellen van de benodigde materialen. Indien dit later dan de gestelde termijnvan 14 dagen wordt gedaan is de kans op prijs wijzigingen van kracht indien er prijswijzigingen plaats hebben gevonden.
 12. Aanvullingen c.q. wijzigingen op de opdrachtbevestiging c.q. offerte en opdracht zijn voor partijen slechts bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd. De datum van ingang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven.
 13. Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg of aanpassingen van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de gesloten overeenkomst wijzigt, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor risico van Koper. Tenzij en voor zover dit bij nadere overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen.
 14. Tekeningen en berekeningen met hierin onder andere opgenomen de dak afmetingen, aantal zonnepanelen en belangrijke ballast, welke voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zijn gemaakt, zijn vrijblijvende en indicatieve tekeningen en berekeningen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Deze tekeningen en berekeningen vormen geen onderdeel van de Overeenkomst.
 15. Damsma Solar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een derde (al dan niet in opdracht van Koper) deze indicatieve tekeningen en berekeningen van Damsma Solar gebruikt bij Installatie van het Product, zonder dat Damsma Solar bij de Installatie van het Product betrokken is.
 16. Damsma Solar zal bij het aangaan van de schouw de maatvoering van de te installeren zonnepanelen en omvormer waarnemen of deze mogelijk zijn conform de afspraak. Hierbij is uitgesloten dat Damsma Solar zich uitgeeft als bouwkundig ingenieur en is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken , bouwkundige fouten of asbest en achterstallig onderhoud die tijdens de werkzaamheden zichtbaar zijn geworden aan het pand. De eigenaar van de woning wordt zelf geacht de kwaliteit van de woning incl. het dak te delen en te weerleggen aan Damsma Solar.
 17. PLATDAK MONTAGE : De opdrachtgever c.q. eigenaar ook “ koper” genoemd is aansprakelijk voor de aangenomen opdracht en ballast berekeningen en geaccepteerde offerte. Hierbij dient door “Koper” bij platdak installatie rekening te worden gehouden dat het totaal gewicht per zonnepaneel ongeveer 80 Kg zal zijn. De koper zal bij twijfel navraag moeten doen bij de partij die de platdak constructie heeft geplaatst en / of het aantal zonnepanelen á 80 kg p/st conform offerte mogelijk zal zijn op de onder constructie
 18. Indien er gebreken tijdens de installatie zichtbaar worden en installatie gevaar op levert voor de installateurs of de bewoner en zijn pand heeft Damsma Solar het recht de installatie te beëindigen en de klant 3 weken de mogelijkheid te geven om dit (verborgen) gebrek te herstellen zodat na deze periode de installatie kan worden voortgezet. Indien de koper geen vervolg geeft zal Damsma Solar het recht hebben de installatie te beëindigende en zal de koper 20% verschuldigd zijn i.v.m. annuleren wegens bouwkundige gebreken aan het pand.

Artikel 3: Prijs

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de in de aanbieding en Overeenkomst vermelde prijzen vast mits installatie binnen 8 weken of door Damsma Solar is gemaakt en plaats heeft gevonden en niet door Koper is verzet naar een later tijdstip; 
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, prijzen van materialen, transportkosten, in- en/of uitvoerrechten en belastingen) een wijziging heeft ondergaan, is Damsma Solar gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen; 
 3. In het geval er sprake is van een prijs wijziging met meer dan 5% zoals mede bedoeld in artikel 3.2, voordat de materiaal zijn besteld zijn zowel Damsma Solar als Koper gerechtigd de Overeenkomst, binnen tien werkdagen na de mededeling van Damsma Solar dat de prijs wordt verhoogd, per aangetekende brief te ontbinden. 
 4. Indien na totstandkoming van de overeenkomst een onjuist bedrag of onjuiste opmaak in de offerte geconstateerd wordt, zoals mede bedoeld in artikel 3.2, zijn zowel Damsma Solar als Koper gerechtigd de Overeenkomst, binnen tien werkdagen na de mededeling van Damsma Solar dat de prijs wordt verhoogd, per aangetekende brief te ontbinden. 

Artikel 4: Levering en eigendomsoverdracht

 1. De levering van het Product geschiedt op het door Koper opgegeven adres, waarbij Damsma Solar streeft naar een leveringstermijn van 3 maanden nadat Damsma Solar de Overeenkomst is aangegaan; 
 2. De in 4.1 genoemde termijn is geen fatale termijn. Indien Damsma Solar niet tijdig levert, zal Koper Damsma Solar in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door Damsma Solar wordt hierbij uitgesloten, waaronder tevens, maar niet uitsluitend, financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van het Product; 
 3. Damsma Solar is gerechtigd het Product in gedeelten te leveren. Indien het Product in gedeelten wordt geleverd, is Damsma Solar gerechtigd ieder deel afzonderlijk te factureren; 
 4. Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst het Product niet meer leverbaar is, althans niet meer leverbaar is binnen een redelijke termijn — ter beoordeling van Damsma Solar — is Damsma Solar gerechtigd een vergelijkbaar Product — ter beoordeling van Damsma Solar — aan te bieden. Damsma Solar is gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig aan te passen; 
 5. In het geval er sprake is van wijziging naar een vergelijkbaar product met daarbij een verhoging van de prijs in de Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.4, zijn zowel Damsma Solar als Koper gerechtigd de Overeenkomst, binnen tien werkdagen na de mededeling van Damsma Solar dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, per aangetekende brief te ontbinden;
 6. Damsma Solar of een door haar aangewezen installateur zal Koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product en eventuele Installatie;
 7. Damsma Solar behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde zaken, zolang Koper niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichting(-en) jegens Damsma Solar, uit hoofde van de overeenkomsten van leveranties of terbeschikkingstelling van zaken of producten. Vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen; 
 8. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren; 
 9. Koper machtigt Damsma Solar onherroepelijk tot toegang tot de plaats waar de door Damsma Solar afgeleverde/geïnstalleerde goederen zich bevinden, om deze onder zich te nemen. Koper is aansprakelijk voor de door de Damsma Solar te maken kosten van terugneming;
 10. Koper verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Damsma Solar een bezitloos pandrecht te vestigen op het Product, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Damsma Solar op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan; 
 11. De door Damsma Solar aan Koper geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Koper volledig voor diens rekening en risico;
 12. Koper verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Damsma Solar een bezitloos pandrecht te vestigen op het Product, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Damsma Solar op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan; 
 13. In afwijking van het in artikel 4.12 bepaalde, geldt voor Consument een termijn van 30 dagen om te retourneren bij aankoop van losse onderdelen. De volledige installatie en oplevering is hierbij uitgesloten.

Artikel 5: Betaling

 1. Alle bedragen die Koper aan Damsma Solar verschuldigd is op grond van de levering en Installatie van het Product, brengt Damsma Solar aan Koper in rekening door middel van een factuur;
 2. Betaling door Koper dient te geschieden in Euro binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Damsma Solar aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen in de offerte of mondeling;

 3. a. Klachten schorten de betalingsverplichting van Koper niet op;
  b. Het onder sub a. van dit lid bepaalde is niet van toepassing op overeenkomsten met Consument. 

 4. a. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Damsma Solar is het Koper niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Damsma Solar te verrekenen met een vordering van Koper op Damsma Solar, uit welke hoofde dan ook. Dit geldt eveneens indien Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  b. Het onder sub a. van dit lid bepaalde is niet van toepassing op overeenkomsten met Consument. 
 5. Damsma Solar heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Koper te verlangen, waarbij geldt dat van Consument maximaal vooruitbetaling van 50% van het aankoopbedrag kan worden gevraagd, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald; 
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag op goederen en/of zaken van Koper of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Damsma Solar op Koper onmiddellijk opeisbaar; 
 7. De betalingstermijn als bedoeld in artikel 5.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Koper dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Damsma Solar gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur handels- c.q. wettelijke rente in rekening te brengen; 
 8. Indien Koper in verzuim is van de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, is Koper aan Damsma Solar naast de in artikel 5.7 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij Damsma Solar aanspraak maakt op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten. Welke, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur; 
 9. In afwijking van het in artikel 5.8 bepaalde geldt ter zake vergoeding van buitengerechtelijke kosten voor de Consument dat Damsma Solar aanspraak maakt op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor zover het openstaande bedrag —na het intreden van het verzuim— niet alsnog, na aanmaning, binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning wordt voldaan;
 10. Ingeval van niet of niet tijdige betaling door Koper dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op Koper rustende verplichting, is Damsma Solar gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere verrichting van diensten te staken, onverminderd het recht van Damsma Solar om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Koper te vorderen; 
 11. Koper is gehouden tot het stellen van zekerheid, indien opeisbare vorderingen van Damsma Solar op Koper onvoldaan blijven.

Artikel 6: Installatie

 1. Het Product wordt door Damsma Solar of een door Damsma Solar aangewezen installatie bedrijf geïnstalleerd en aangesloten tenzij Koper met Damsma Solar is overeengekomen dat Koper het Product zal (laten) installeren en aansluiten door derden; 
 2. Damsma Solar verplicht zich ertoe de werkzaamheden in het kader van de opdracht conform de in de branche geldende normen uit te voeren of uit te laten voeren. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Damsma Solar het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren; 
 3. Werkzaamheden kunnen door “derden” wordt gerealiseerd. Deze partijen waarmee Damsma Solar bv een overeenkomst mee heeft gesloten en werk uitbesteed voldoen aan de juiste bedrijfsverzekering aangezien “derden” volledig aansprakelijk is te stellen voor nalatigheid, schade of gevolg schade dat voort vloeit uit hun werkzaamheden.
 4. Damsma Solar is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door Koper of in opdracht van Koper door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen;
 5. Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van Damsma Solar of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden;
 6. Koper staat ervoor in dat op de plaats van Installatie geen asbest aanwezig is en geen gebreken of achterstallig onderhoud aan de dakconstructie aanwezig zijn aangezien Damsma Solar geen bouwkundig ingenieur bureau betreft. Vervolgens mag worden vanuit gegaan dat de bouwkundige staat van het object bij de koper bekend dient te zijn.
 7. Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in de in deze Algemene Voorwaarden gestelde voorwaarden niet voldaan is, komen voor rekening van Koper;
 8. Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en (verborgen)gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden;
 9. Voor zover een deskundig tussenpersoon, waaronder onder meer —doch niet uitsluitend— wordt verstaan een adviesbureau, bouwbedrijf of installateur, wenst af te wijken van hetgeen is bepaald in artikel 6.3 en dus de Installatie niet wenst uit te voeren volgens de in de branche geldende normen, zoals de gestelde NEN norm, is Damsma Solar niet aansprakelijk voor eventuele schade (zowel directe als indirecte schade) ten gevolge van het niet installeren volgens de in de branche geldende normen;
 10. Damsma Solar verplicht zich ertoe om de meterkast conform de vereiste NEN norm op televeren. De mogelijkheid bestaat dat Damsma Solar, om aan deze norm te voldoen, de verzegeling van de hoofdzekering dient te doorbreken. Koper is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe zegel en dient de kosten van de nieuwe zegel zelf aan de netbeheerder te voldoen. Deze kosten komen nimmer voor rekening van Damsma Solar, tenzij anders is overeengekomen;
 11. In het geval Koper het ‘Doe-het-zelf-pakket’ bij Damsma Solar aanschaft, is Koper te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de Installatie van dit pakket. Voor het niet werken van het Product, of eventuele andere schade die ontstaat door onjuiste Installatie (in strijd met de garantie voorwaarden van de producent) van het Product kan Damsma Solar nimmer worden aangesproken. Met andere woorden, Damsma Solar aanvaardt ten aanzien van de Installatie van het ‘Doe-het-zelf-pakket’, dan wel de gevolgen van een foutieve Installatie geen enkele aansprakelijkheid.
 12. De fabrieks-garantie van deze product(en) worden dan ook bij betalingen direct over gedragen aan de koper / nieuwe eigenaar van het gekochte product(en). De koper ‘Doe-het-zelf-pakket’ zal in dit geval zelf verantwoordelijk zijn voor de dan geldende en de juiste installatie voorwaarden van de leverancier en deze voor afgaande de installatie te downloaden op hun website en op te volgen.
 13. De installatie conform de offerte of legplan kan afwijken doordat tijdens de schouw de oppervlakte niet volledig kon worden bekeken of gemeten of vanwege een offerte die op afstand is opgemaakt en gemaild en akkoord gegeven door client waardoor tijdens de installatie obstakels naar boven komen waardoor 1 of meerdere panelen niet op de afgesproken plaats kunnen worden geïnstalleerd. Dit kan o.a. door toevoegen van objecten of afwijkingen die op afstand niet zichtbaar waren ten tijde van de opmaak van de offerte of aanwezige draagbalken of panlatten op de plaats waar de bevestigingen dienen te worden gemonteerd of gebrek in de betreffende constructie.
 14. Damsma Solar behoud dan het recht om het legplan aan te passen en om de installatie voort te zetten met het betreffende zonnepaneel of de betreffende zonnepanelen op een andere plaats te installeren na samenspraak met de koper. De andere mogelijkheid is om het betreffende paneel of meerdere panelen niet te installeren indien koper zich niet kan vinden in de mogelijkheid die aanwezig is voor het betreffende zonnepaneel / panelen te installeren. Deze zal /zullen achteraf in mindering worden gebracht op het totaal bedrag.
 15. Wijzigingen in het legplan door bovengenoemd of overmacht is geen treden tot ontbinden van de overeenkomst.
 16. Indien de klant niet aanwezig is op de dag van installatie zullen er kosten in rekening worden gebracht van € 350,- excl. Btw per ½ dag deel van 4 tot 14 zonnepanelen. Vanaf 14 zonnepanelen tot 24 zonnepanelen zal 1 dagdeel in rekening worden gebracht en zijn deze kosten € 500,- excl. btw. Vervolgens zal vanaf 24 zonnepanelen € 30,- excl. Btw. in rekening worden gebracht per meerdere zonnepaneel die conform overeenkomst/ offerte is overeengekomen. De klant is vervolgens verplicht om een nieuwe afspraak te maken tegen het overeengekomen offerte bedrag / overeenkomst
 17. Indien de klant op de dag van installatie of na art.15 is ingetreden daarna alsnog annuleert blijven boven genoemde kosten van kracht en zullen er kosten in rekening worden gebracht voor de daarop geannuleerde installatie en gereserveerde materiaal en kosten.

Artikel 7: Garantie

 1. Damsma Solar garandeert een installatie garantie voor een periode van 2 jaar op de geleverde en geïnstalleerde producten met de bekabeling wat betreft de juiste werking van het Product bij normaal gebruik en na juiste onderhoud door mede het regelmatig schoon te maken , minimaal 1 x per 2 jaar, met ruim water en bijv. een zachte spons of borstel.
 2. Uitgesloten is schade veroorzaakt door klimatologische invloeden, natuurlijke slijtage, ongedierte en gevogelte en van buiten komend onheil zoals deuken en/of krassen en/of barsten aan de buitenzijde als mede door schade van een scherp of bijtend voorwerp of materiaal, mits daarop aanspraak wordt gemaakt op de wijze als geregeld in dit artikel 7;5.
 3. De fabrieksgarantie op de installatie van de zonnepanelen , omvormer en onderconstructie is conform de garantie voorwaarden van de betreffende fabrikant en deze zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van het betreffende defect of schade binnen hun garantie voorwaarden . Van buiten komend onheil of - schade zoals krassen of barsten zijn uitgesloten van garantie. Kosten voor nieuwe aansluitingen zoals bekabeling en stekkers zijn voor rekening van de koper tegen de dan geldende tarieven.
 4. De fabrieksgarantie wordt voor de periode van de eerste 60 maanden kosteloos ondervangen door Damsma Solar BV maar na deze periode van 60 maanden zal Damsma Solar kosten in rekening brengen voor : voorrijkosten € 65,- en arbeidsloon van € 45,- p/u per persoon en materiaal kosten tegen de geldende tarieven mits er schriftelijk anders is overeen gekomen.
 5. Indien levering en de Installatie van het Product door Damsma Solar overeen is gekomen, garandeert Damsma Solar de correcte Installatie voor een periode van 2 jaar, mits daarop aanspraak wordt gemaakt op de wijze als geregeld in dit artikel 7;1 & 7;2 en 7;6 en 7;7.
 6. Indien herstel of aanvullende Installatie van een niet door Damsma Solar geïnstalleerd Product overeen is gekomen, garandeert Damsma Solar de correcte Installatie voor een periode van oplevering op het nieuwe geleverde de garantie van de betreffende leverancier conform art.7;1 & 7;2 & 7,3 en 7;4 mits anders schriftelijk in de offerte overeen is gekomen. De resterende garantie op het bestaande product / de bestaande producten zullen na de verrichte werkzaamheden niet over worden gedragen aan Damsma Solar maar bij de huidige installateur van kracht blijven ongeacht of deze nog actief is of verzaakt heeft het probleem te herstellen of te vervangen. Schade of storing van andere producten, na installatie van het betreffende onderdeel, zullen in rekening worden gebracht.
 7. Nadat de installatie wordt opgeleverd en de omvormer verbinding maakt met de router zal dit functionerend worden opgeleverd maar zal er geen garantie worden afgegeven in de toekomst betreft het internet van de betreffende provider en het correct werken van de afgeleverde app van de omvormer.
 8. Indien dit draadloos alleen mogelijk blijkt door o.a de plaats van de router en de route van de bekabeling zal er middels een Wifi verbinding een koppeling worden gerealiseerd om de app te activeren zodat deze werkzaam zijn opgeleverd. De Wifi is een draadloos contact en zal uitgesloten zijn van garantie zoals benoemd in art.7:1 op de installatie. 
 9. De geleverde garantie van fabriek en leverancier kunnen worden overgedragen binnen de gestelde garantie mits er vooraf of maximaal 2 maanden na overdracht schriftelijk is aangegeven wie notarieel de nieuwe eigenaar is geworden en deze ook daadwerkelijk de originele factuur van de vorige eigenaar kan aanleveren.
 10. De kosten van omzetten en aanpassen voor de nieuwe eigenaar bedragen inclusief het IP-adres voor de nieuwe router en omvormer te koppelen aan de app € 150,- incl. btw.
 11. Indien er van provider wordt over gegaan of een nieuwe router door de huidige provider wordt aangeleverd dient het IP-adres te worden aangepast en zullen er kosten in rekening worden gebracht van € 75,- incl btw. Dit betreft voorrijkosten en de benodigde werkzaamheden.
 12. Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee weken na openbaring van het gebrek schriftelijk worden gemeld aan Damsma Solar, bij gebreke waarvan iedere aanspraak op garantie jegens Damsma Solar vervalt;
 13. In afwijking van het in artikel 7.5 & 7,6 bepaalde, geldt voor zowel zakelijk als de Consument een termijn van twee weken;
 14. Door klimatologische gebeuren kunnen de zon uren per jaar afwijken en veranderingen in opbrengst teweeg brengen evenals schaduw en andere oorzaken is het mogelijk dat aan het einde van het jaar het Product niet de verwachte opbrengst heeft gegenereerd. Indien er sprake 
  is van een geringe afwijking van de verwachte opbrengst, zijnde een afwijking van 25% of minder, geldt dat dit niet als gebrek, als bedoeld in artikel 7.1, kan worden gekwalificeerd; Hierbij is slecht - of achterstallig onderhoud, bebouwing van vastgoed en begroeiing van natuurlijke objecten zoals o.a. bomen en struiken en gewassen geheel uitgesloten van aansprakelijkheid ongeacht de afwijking.
 15. Koper moet Damsma Solar in alle gevallen, in afwijking van het in artikel 7.5, de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te (laten) herstellen. Damsma Solar zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn of het gebrek herstellen of het Product vervangen. Indien het Product niet meer leverbaar is, is Damsma Solar gerechtigd het gebrek met een vergelijkbaar Product —ter beoordeling van Damsma Solar — te (laten) vervangen. Koper heeft in geen geval recht op restitutie van het factuurbedrag. Voor eventuele (gevolg-)schade als gevolg van het herstel of vervanging is Damsma Solar niet aansprakelijk;
 16. Indien een garantieclaim wordt afgewezen of deze bij aankomst of bij vervanging een van buitenkomend onheil blijkt te zijn of art. 7,2 of art. 7,19 van toepassing is heeft Damsma Solar het recht een vergoeding te verhalen o.b.v. de voorrijkosten van € 65,- exclusief btw. en voor de gemaakte of nog te maken uren €40,- p/u p/p exclusief btw. en voor het reeds gemonteerde of de nog te monteerde materiaal o.b.v. de dan geldende tarieven te berekenen.
 17. Zolang Koper niet aan alle op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan hij geen aanspraak maken op garantie;
 18. Koper verliest zijn aanspraak op garantie jegens Damsma Solar, en is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Damsma Solar tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
 1. De schade is ontstaan door koper ondeskundig is met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van het geleverde product en van strijdig gebruik van het Product of een onderdeel daarvan door Koper; 
 2. De schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens Koper aan Damsma Solar zijn verschaft en/of voorgeschreven; 
 3. De schade is ontstaan door eigenschappen van de ondergrond van de locatie of de locatie zelf waar het Product of een onderdeel daarvan is geplaatst; 
 4. De schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens Koper aan Damsma Solar; 
 5. De schade is ontstaan doordat Koper zelf of een derde in opdracht van Koper reparaties of andere werkzaamheden aan de Installatie of een onderdeel daarvan heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Damsma Solar; 
 6. De schade is ontstaan door uitgevoerde noodreparaties door derden. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Damsma Solar kwijt zich van haar taak, zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Damsma Solar, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, het Product en/of de Installatie. Tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;
 2. Damsma Solar is nooit aansprakelijk voor schade en mede voor misgelopen stroomopbrengst als gevolg van niet functioneren van het Product of (gevolg)schade als gevolg van het product.
 3. Damsma Solar in nooit aansprakelijk voor het verlies van de stroomopbrengst en kosten behorend bij het uitvallen van het systeem ongeacht de oorzaak hiervan.
 4. Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het constateren van de schade, aan Damsma Solar gemeld te worden;
 5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Damsma Solar, uit welke hoofde ook, bovendien beperkt tot het daadwerkelijk betaalde factuurbedrag. Althans, het deel daarvan dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid en zulks tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Damsma Solar in het voorkomende geval te verstrekken uitkering (met inbegrip van het eigen risico dat Damsma Solar in verband met de verzekering draagt), voor zover Damsma Solar hiervoor verzekerd is;
 6. Koper vrijwaart Damsma Solar tegen eventuele aanspraken van derden, waaronder bijvoorbeeld begrepen de eigenaar van het pand en/of de onroerende zaak, verband houdende met het Product, de Installatie en/of de aanwezigheid van het Product;
 7. Koper dient Damsma Solar uiterlijk binnen twee maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade, hiervoor aan te spreken;
 8. In afwijking van het in artikel 8.6 bepaalde geldt voor de Consument een termijn van 2 maanden;
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Damsma Solar, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 10. PLATDAK MONTAGE : De opdrachtgever c.q. eigenaar ook “ koper” genoemd is aansprakelijk voor de aangenomen opdracht en de daarvoor nodige ballast berekeningen i.c.m. de geaccepteerde offerte. Hierbij dient door “Koper” bij platdak installatie rekening te worden gehouden dat het totaal gewicht per zonnepaneel ongeveer 80 Kg zal zijn. De koper zal bij twijfel navraag moeten doen bij de partij die de platdak constructie heeft geplaatst of het aantal zonnepanelen á 80 kg p/st conform offerte mogelijk zal zijn op de onder constructie.
 11. Damsma Solar verwijst iedere koper om contact op te nemen met zijn/haar verzekeraar en deze te informeren over de datum van aanschaf conform de offerte welke akkoord is gegeven.
 12. Indien het een ( bedrijfsmatige) aankoop betreft verwijst Damsma Solar de betreffende onderneming / persoon contact op te nemen met de verzekeraar i.v.m. de richtlijnen betreft een draagkracht constructie en eventueel een indien noodzakelijk geacht een verplichte scoop 12 uit te laten voeren door een daarvoor aangewezen deskundige of zelf contact op te nemen meteen bedrijf die daarvoor is gecertificeerd.

Artikel 9: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die Damsma Solar of Koper niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Damsma Solar of Koper, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Damsma Solar of Koper komt;
 2. In geval van tijdelijke overmacht waaronder Covid-19 of dergelijke variant, is Damsma Solar gerechtigd de overeengekomen beoogde termijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt;
 3. In geval van blijvende overmacht, dan wel een overmacht situatie gedurende een aaneengesloten periode van meer dan drie maanden, is Damsma Solar respectievelijk Koper gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan Koper geen vergoeding van door hem geleden schade van Damsma Solar vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW; indien art.9.2. van kracht is de overeenkomst van kracht blijft. 
 4. Partijen zullen elkaar over en weer zo spoedig als mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van een overmacht situatie.
 5. Overmacht zijn klimatologische omstandigheden die de veiligheid niet meer kunnen waarborgen zoals bijv. wind, regen of sneeuw of Covid-19 of een variant evenals ziekte of overlijden binnen en rond werkgevers en werknemers van Damsma Solar BV en mede doorproblemen met het betreffende werkmateriaal of de levering hiervan.
 6. Mede het door leverancier(s) niet tijdig geleverd krijgen van de benodigde (beveiliging) materiaal en/of producten om de installatie conform afspraak te kunnen voltooien of het niet kunnen leveren van een gelijkwaardig product is hier overmacht.
 7. Overmacht is hier mede tijdens de werkzaamheden te maken krijgen met een veiligheidsrisico waardoor ander materieel nodig is en deze niet of niet direct of op korte termijn kan worden geleverd en de werkzaamheden dienen te worden gestaakt.
 8. Te kort aan personeel door ontslag en voortijdig beëindigen van de arbeidsovereenkomst van werknemer(s) of zzp’ers en waarbij het niet tijdig gerealiseerd kan worden om deze te vervangen voor het juiste personeel.
 9. Damsma Solar kan ,vanwege uitstel van installatie, niet aansprakelijk worden gesteld door het verlies aan opbrengst in de periode dat er niet is opgeleverd.

Artikel 10: Overig

 1. Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling, wat betreft de inhoud en strekking daarvan, in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, dat daar wel een beroep op kan worden gedaan;
 2. Damsma Solar is te allen tijde bevoegd tot eenzijdige wijziging van deze voorwaarden over te gaan.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag;
 2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht;
 3. Indien partijen niet tot een oplossing komen is de rechtbank Den Haag bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, zij het dat Damsma Solar altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Koper is gevestigd;
 4. In afwijking van het in artikel 11.3 bepaalde geldt voor de Consument dat deze steeds bevoegd is te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Damsma Solar. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Damsma Solar schriftelijk aan de Consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechtbank te Alkmaar.

Artikel 12: Annuleren overeenkomst.

 1. Indien de klant de overeenkomst aangaat is er geen sprake van colportage of online verkoop omdat de klant zich zelf heeft aangemeld bij Damsma Solar en er op uitnodiging van koper, aan huis of telefonisch, een advies gesprek heeft plaats gevonden en daarbij een offerte altijd en alleen maar per mail is aangeleverd. Zodra de koper na 14 dagen bedenktijd, ingaand vanaf de datum bevestiging overeenkomst middels contractuele overeenkomst per mail of mobile berichtgeving, wenst te ontbinden dan is er sprake van annulering met de daarbij behorende kosten van 30% van de offerte met een minimaal bedrag van € 250,-. Indien later dan 4 weken na getekende overeenkomst maar binnen 3 weken voor aanvang za er 50% in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang installatie datum zullen 70% van de offerte als kosten van de installatie volledig in rekening worden gebracht.
 2. Indien er sprake is van een aanbetaling zullen deze kosten in mindering worden gebracht op het reeds betaalde bedrag van de aanbetaling.

Artikel 13: niet thuis of afgesproken datum van installatie

 1. Indien de klant niet aanwezig is op de dag van installatie zullen er kosten in rekening worden gebrachtvan art. 6 :16.

15 jaar Quality & Guarantee van Damsma Solar

Geldig per 01- 01-2021 voor de dan uitgebrachte offertes en daarbij dient dit ook te zijn vermeld in deze offertesen indien anders overeen gekomen in eerdere offertes mits vermeld.

Quality & Guarantee.
Deze wordt afgegeven door Damsma Solar bv. en alleen op producten die toebehoren aan de volledig installatie en niet anders dan voor 100% zijn geleverd en geïnstalleerd en opgeleverd door Damsma Solar bv.

Damsma Solar bv. geeft de koper de zekerheid dat bij schade of storing of uitval van de volledige installatie of een deel van deze onderdelen, mits deze onder de standaard fabrieksgarantie valt, geen extra kosten in rekening worden gebracht tot de duur van maximaal 15 jaar na installatie - / factuur datum. Hierbij moet de koper denken aan bijv. 2x voorrijkosten, de- & montage kosten of installatie kosten die al snel kunnen oplopen tot € 400,- excl. btw. binnen de garantie periode per garantie claim. 

Zorgeloos genieten van uw zonne-energie.
Aanvullend heeft de koper , mits beschreven in de offerte, de Quality & Guarantee garantie, na het vervallen van de fabrieksgarantie, t/m het 15e jaar na aanschaf en installatie bij Damsma Solar bv. Hierbij uitgaande van de richtlijnen van de standaard fabrieksgarantie wordt na de fabrieksgarantie maar uiterlijk het 15e jaar na factuur datum de betreffende producten vervangen tegen de dan geldende prijs met 15% korting en zonder kosten zoals de voorrijkosten of de- & montage kosten. 

Wat zijn de uitsluitingen waar ik rekening houden?
Wilt u gebruikmaken van de fabrieks- , installateurs garantie of aanspraak maken op Quality & Guarantee en aanspraak houden op uw wettelijk recht op een goed product? Dan kan dat alleen als het product niet goed is én u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • U hebt het product op een normale manier gebruikt. 
 • Het product is niet kapot gegaan of beschadigd geraakt door normale slijtage. 
 • U hebt het product aantoonbaar goed onderhouden en geen beschadiging van buitenaf aanwezig.
 • U of derden hebben het product niet zelf kapot gemaakt of beschadigd.
 • U of derden hebben geen onderhoud of reparatie uitgevoerd aan het product of producten gekoppeld aan het systeem.
 • Onderdelen of producten zijn niet door andere dan Damsma Solar bv. verplaatst van de plaats van de installatie.
 • Uitsluiting door van buiten komend onheil of veroorzaakt door (on)gedierte.
 • Dekking indien verzekerd of vanuit de verzekeraar te verzekeren door totaal verlies waaronder o.a stormschade of brand -of overspanning en van buitenkomend onheil op de opstal- of inboedelverzekering.
 • De Koper is nog steeds de eigenaar van de aankoop en woonachtig op het betreffende adres.
 • Onderhoud of aanvullende installaties aan bestaande installaties die reeds geleverd en/of geïnstalleerd zijn door derden zijn uitgesloten van Quality & Guarantee.
 • Internet verbinding en wifi is uitgesloten van garantie.

Depot Algemene voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht. Damsma Solar Behoud het recht om deze tussentijds en eenzijdig aan te passen.